ข้อปฏิบัติระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561การรับสมัคร

1. การรับสมัครและการคัดเลือกรอบที่ 1/1, 1/2, 2 และ 5 ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับสมัคร และเป็นไปตามคุณสมบัติและประกาศของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้นๆ

2. การรับสมัครในรอบที่ 3 ดำเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ส่วนการคัดเลือกดำเนินการโดยมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับสมัคร และเป็นไปตามคุณสมบัติและประกาศของมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เปิดรับสมัคร

3. การรับสมัครและการคัดเลือกในรอบที่ 4 ดำเนินการโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และเป็นไปตามคุณสมบัติและประกาศของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)


การคัดเลือกของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในรอบที่ 4

1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะพิจารณาอันดับการเลือกจากใบสมัครที่ทำการสมัครครั้งล่าสุดและมีการชำระเงินเท่านั้น

2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จ จะถือว่าการสมัครนี้เป็นโมฆะ และจะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS เป็นเวลา 3 ปี

3. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีผลคะแนน O-NET ในปีที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าภายในปีการศึกษา 2560 (ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

5. ผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศต้องส่งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา ส่งมายังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

6. ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนรายวิชาครบตามองค์ประกอบที่แต่ละคณะ/สาขาวิชานั้นๆกำหนด หากมีคะแนนรายวิชาไม่ครบ จะถือว่าขาดคุณสมบัติเข้าศึกษาในคณะ/สาขาวิชานั้น


การสัมภาษณ์

1. หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ ให้นำมาแสดงพร้อมสำเนาในวันสอบสัมภาษณ์ ได้แก่

   - ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบการรับสมัคร

   - วุฒิบัตรการศึกษา (ระเบียนแสดงผลการเรียน)

   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือพาสปอร์ต หรือใบต่างด้าว หรือหลักฐานตามที่ทางราชการออกให้มาแสดงว่าได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย

   - หลักฐานอื่น (ถ้ามี) ซึ่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายทาง http://tcas.cupt.net

2. หลักฐานประกอบการสอบสัมภาษณ์ไม่ครบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์


การยืนยันสิทธิ์

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ (ยกเว้นรอบที่ 4) ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ที่ http://tcas.cupt.net หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกสละสิทธิ์ทั้งหมด

2. ผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ในการยืนยันสิทธิ์ในคณะ/สาขาที่ต้องการได้เพียง 1 คณะ/สาขาเท่านั้น

3. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการยืนยันสิทธิ์ในคณะ/สาขาที่ต้องการได้ 3 ครั้ง และภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากครบ 3 ครั้งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีก ยกเว้นการสละสิทธิ์ทั้งหมด

4. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เมื่อได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว จะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัครรอบถัดไป หากต้องการสมัครในรอบถัดไปจะต้องสละสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อน ซึ่งการยืนยันสิทธิ์และการสละสิทธิ์จะต้องทำในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

5. ผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์แล้ว แต่ไม่ไปรายงานตัว ถือว่า ยังไม่ได้คืนสิทธิ์สำหรับ TCAS รอบถัดไป ดังนั้น หากต้องการสมัคร TCAS รอบถัดไป ต้องทำการสละสิทธิ์ก่อน


อื่นๆ

1. รหัสโรงเรียนเป็นไปตามข้อมูลที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถตรวจสอบได้จาก http://tcas.cupt.net

2. สามารถติดต่อเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ที่

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-354-5150        โทรสาร  02-354-5155-6        E-mail  admissions@cupt.net        เว็บไซต์  http://tcas.cupt.net
ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand