การรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

 
ลำดับ
ประเภทอุตสาหกรรม
ลักษณะหลักสูตร
สถาบัน
หลักสูตร
1
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2
อุตสาหกรรมเกษตรและ เทคโนโลยีชีวภาพ
ปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร (หลักสูตร พ.ศ. 2558)
3
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ปรับปรุง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)
4
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
ใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรสหวิทยาการ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
5
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
6
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกอัจฉริยะ
ใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
7
อุตสาหกรรมดิจิทัล
ใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูล
และการวิเคราะห์เชิงสถิติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
8
อุตสาหกรรมดิจิทัล
ใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
9
อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการความปลอดภัย ด้านอาหาร (นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
10
หุนยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
11
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
12
อุตสาหกรรมดิจิทัล
ใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
13
อุตสาหกรรมดิจิทัล
ใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
14
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561
15
อุตสาหกรรมดิจิทัล
ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยพะเยา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
16
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ปรับปรุง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand