รอบที่ 1/2 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการดำเนินงานรอบที่ 1/2
1. สถาบันอุดมศึกษา กำหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
2. ผู้สมัครยื่น Portfolio ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
22 ธ.ค. 60 - 28 ก.พ. 61
3. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 15 มี.ค. 61
4. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 19 - 22 มี.ค. 61
5. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 26 มี.ค. 61

สมัครรอบที่ 1/2

คลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร

ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน โปรดติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปิดรับสมัคร


1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 ธ.ค. 60

2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
22 ก.พ. 61

3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 ม.ค. 61

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 ม.ค. 61

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23 ม.ค. 61

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
31 ม.ค. 61

7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8 ม.ค. 61

8. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
9 ก.พ. 61

9. มหาวิทยาลัยพะเยา
15 ม.ค. 61

10. มหาวิทยาลัยมหิดล
26 ธ.ค. 61

11. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
31 ม.ค. 61

12. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
28 ก.พ. 61

13. มหาวิทยาลัยศิลปากร
24 ม.ค. 61

14. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
31 ม.ค. 61

15. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5 ม.ค. 61

16. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ก.พ. 61

17. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
24 ม.ค. 61

สถาบันสมทบ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปิดรับสมัคร


1. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
12 ม.ค. 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปิดรับสมัคร


1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23 ก.พ. 61

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
15 ก.พ. 61

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
31 ม.ค. 61

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
14 ก.พ. 61

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
16 ก.พ. 61

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
31 ม.ค. 61

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
28 ก.พ. 61

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
28 ก.พ. 61

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
28 ก.พ. 61

10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16 ก.พ. 61

11. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
31 ม.ค. 61

12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15 มี.ค. 61

13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
28 ก.พ. 61

15. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
28 ก.พ. 61

16. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี
28 ก.พ. 61

17. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
28 ก.พ. 61

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14 ก.พ. 61

19. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
28 ก.พ. 61

ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1/2

ระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561


ประกาศผลรอบที่ 1/2

โปรดติดตาม ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป


ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
tcas@cupt.net
 CuptThailand