รอบที่ 1/1 การรับด้วย Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561
ขั้นตอนการดำเนินงานรอบที่ 1/1
1. สถาบันอุดมศึกษา กำหนดวิธีการ เกณฑ์ และคุณสมบัติของผู้สมัคร
2. ผู้สมัครยื่น Porfolio ให้สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
1 ต.ค. - 30 พ.ย. 60
3. สถาบันอุดมศึกษาส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ ทปอ. ภายใน 12 ธ.ค. 60
4. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 15 - 19 ธ.ค. 60
5. ทปอ. ส่งรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ให้สถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป 22 ธ.ค. 60

สมัครรอบที่ 1/1

คลิกที่ชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร

ข้อมูลอาจมีความคลาดเคลื่อน โปรดติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ.

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปิดรับสมัคร


1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     15 ต.ค. 60


2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     30 พ.ย. 60


3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     17 พ.ย. 60


4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     27 พ.ย.60


5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     12 ต.ค. 60


6. มหาวิทยาลัยทักษิณ
     31 ต.ค. 60


7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     2 พ.ย. 60


8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     13 พ.ย. 60


9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     16 พ.ย. 60


10. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     20 ต.ค. 60


11. มหาวิทยาลัยนครพนม
     5 พ.ย. 60


12. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
     17 พ.ย. 60


13. มหาวิทยาลัยนเรศวร
     9 ต.ค. 60


14. มหาวิทยาลัยบูรพา
     24 ต.ค. 60


15. มหาวิทยาลัยพะเยา
     10 พ.ย. 60


16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     31 ต.ค. 60


17. มหาวิทยาลัยมหิดล
     20 ต.ค. 60


18. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
     15 พ.ย. 60


19. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
     17 พ.ย. 60


20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
     15 พ.ย. 60


21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     25 ต.ค. 60


22. มหาวิทยาลัยศิลปากร
     27 ต.ค. 60


23. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     30 ต.ค. 60


24. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
     24 พ.ย. 60


25. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     31 ต.ค. 60


26. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
     14 พ.ย. 60


27. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
     9 พ.ย. 60

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปิดรับสมัคร


1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
     24 พ.ย. 60


2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
     30 พ.ย. 60


3. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     20 พ.ย. 60


4. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
     17 พ.ย. 60


5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
     15 พ.ย. 60


6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
     3 พ.ย. 60


7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
     15 พ.ย. 60


8. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
     30 พ.ย. 60


9. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
     30 พ.ย. 60


10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     5 พ.ย. 60


11. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
     20 พ.ย. 60


12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
     30 พ.ย. 60


13. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     26 พ.ย. 60


14. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
     10 พ.ย. 60


15. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     30 พ.ย. 60


16. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
     3 พ.ย. 60


17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     31 ต.ค. 60


18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
     23 พ.ย. 60


19. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
     15 พ.ย. 60


20. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
     10 พ.ย. 60


21. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
     30 พ.ย. 60


22. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
     30 พ.ย. 60


23. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     24 พ.ย. 60


24. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี
     17 พ.ย. 60


25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     -


26. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
     -


27. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
     30 พ.ย. 60


28. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
     -


29. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     30 พ.ย. 60


30. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
     16 พ.ย. 60


31. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     17 พ.ย. 60


32. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
     31 ม.ค. 60


33. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
     10 พ.ย. 60


34. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
     16 พ.ย. 60


35. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
     19 พ.ย. 60


36. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     30 พ.ย. 60


37. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
     3 พ.ย. 60

ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1/1

ระบบจะเปิดให้ใช้งาน วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2560


ประกาศผลรอบที่ 1/1

โปรดติดตาม ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป


ติดต่อ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  02-354-5150-2
  admissions@cupt.net
 CuptThailand